Jókai Mór Makó díszpolgára

Komócsy József (1836–1894) költő 1893. március 3-án tette közzé az alábbi felhívását:

Ebben az évben lesz ötven éve, hogy hazánk koszorús nagy költője Jókai Mór első irodalmi munkájával a közönség előtt megjelent […] a ki annyi kincset adott nekünk félszázadon át, azt mi tiszteletünk és szeretetünk kincseivel vegyük körül. Rendezzünk nemzeti ünnepet a legnagyobb író tiszteletére!

A következő napon Szász Károly elnökletével 25 tagú bizottságot alakítottak, majd május 4-én Falk Miksa elnökletével és József főherceg védnökségével 177 tagú ünnepi rendező nagybizottságot szerveztek.

Budapest képviselőtestülete 1893. március 22-én díszpolgárrá választotta Jókai Mórt. Ezt követte majd minden magyar város, így Makó is.

Major Miklós, Makó polgármestere 1893. április 10-én javasolta a képviselő-testületnek, hogy a város ünnepelje meg a jubileumot. Hatalmas lelkesedéssel, a polgármester elnökletével bizottságot is fölállítottak. Javasolták Jókai Mórt Makó díszpolgárának és részére egy „polgári díszoklevél” elkészítését.

A makói képviselő-testület 1893. május 8-án Jókai Mórt díszpolgárrá választotta, és a következő oklevél szöveget fogadta el:

Díszoklevél, melynél fogva Makó város közönsége adja tudtára mindenkinek, akit illet, hogy alulírott napon és helyen tartott rendes közgyűlésben Jókai Mór Magyarország lánglelkű koszorús íróját hazafias erényeiért, s a magyar irodalom terén 50 éven át kifejtett páratlan munkássága, s minden szavában magyar szellem s érzéstől áthatott, s örökbecsű művei által szerzett érdemeiért – legmélyebb tisztelete és hódolata jeléül – Makó város díszpolgárává egyhangú lelkesedéssel megválasztotta és mindazon jogokkal felruházza, melyek egy makói polgárt megilletnek. Miről jelen díszoklevél a képviselet 169/1893. kgy. sz. határozata folytán kiadatott. Kelt Makó v. képviseletének 1893. május 8-án tartott közgyűléséből. 

Major Miklós Budapesten a Posner Károly Lajos és fia Első Magyar Vonalzó Intézet, Üzleti Könyvek Gyára, Kő és Könyvnyomda, Térképészeti Intézetnél rendelte meg az oklevelet, amely ma a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai Gyűjteményében található.

Az oklevelet a város küldöttsége október 21-én, Budapesten adta át az írónak. Major Miklós polgármestert elkísérte Szentes Vidor, Bánffy Gyula, Boros Sámuel, Breuer Gusztáv, Török Imre, Dózsa Sámuel, D. Szilágyi József és Báló Benedek. A fővárosban csatlakozott hozzájuk a város új országgyűlési képviselője gróf Teleky József, aki a küldöttség nevében üdvözölte Jókai Mórt, majd a polgármester átnyújtotta „hazánk büszkeségének” az oklevelet. Jókai Mór meghatottan – a Maros újság tudósítója szerint – így válaszolt:

Annál jobban esik ez nekem, mert amit eddig kedves hazám érdekében tettem, arra sohasem felülről nyertem az impulzust, hanem a nemzet zömétől. S e kitüntetésben ennek az elismerését látom. Annál nagyobb ez örömem, mert Makó városának derék tősgyökeres magyar népétől jön az. Testben, lélekben fölemel engem ezen kitüntetés, mert minden hatalom hiányában a szellemi munka jutalmául fogadom azt. Még személyesen lesz alkalmam e kitüntetést megköszönni, vigyék meg kérem szeretett városuk minden rendű és rangú lakosának az én hálás üdvözletem.

Maros c. lap szerkesztősége felbuzdulva az eseményeken, november 9-én vezércikket közölt Jókai Mórról, aki „a magyar nemzet lelkét önté műveibe, melyek legtisztábban és leggazdagabban tükröztetik vissza a magyar géniuszt.” Felszólította Csanád vármegyét, hogy legközelebbi közgyűlésén „méltó módon foglalkozzanak a nagy költő ünneplésével”. Egyúttal felhívta olvasóit az ünnepi alkalomra megjelenő Jókai nemzeti díszkiadás megrendelésére.

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK

Forgó Géza

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

1 hozzászólás

  1. Visszajelzés:Jókai Mórt ünnepelte Csanád vármegye – MarosKult

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.