Elhunyt Kéki Imre nyugalmazott makói lelkipásztor

Kéki Imre 1936. október 12-én született Hajdúnánáson. Édesapja kőművesmester, édesanyja háztartásbeli volt. Gyermekkorukban, a nyári szünetekben édesapjukkal mentek dolgozni kőműves segédmunkásként, vagy éppen aratni. A szülőföld gyülekezete hitében, tudásban megerősítette az egész családot. A hajdúnánási gyülekezetben nagynevű lelkipásztorok munkája és igehirdetései hatására fejlődtek hitben, tudásban, Isten megismerésében.

A szülők fontosnak tartották, hogy gyermekeik továbbtanuljanak. Miklós öccsével együtt a Debreceni Református Kollégiumban érettségizett. Öccse orvos lett, Imre a Református Teológiai Akadémián 1960-ban szerzett lelkészi oklevelet. 1962-ben kötött házasságot Hajdú Zsófia Mária védőnővel, aki később teológiai tanulmányokat is végzett.

Előbb a debreceni Kossuth utcai gyülekezetben volt beosztott lelkész, majd a nyíradonyi református gyülekezet lelkésze. Bartha Tibor püspök 1965 őszén dr. Erdei Ferenc egyházi főgondnok figyelmébe ajánlotta Kéki Imrét – mint a fiatal lelkésznemzedék egyik legkiválóbbját –, hogy támogassa a makói Belvárosi Református Gyülekezet élére történő kinevezését. Kéki Imrét 1966. január 1-jétől választották meg a makói gyülekezet lelkipásztorának. Ettől kezdve 36 évig vezette gyülekezetét.

Házasságukból 1965-ben Márta lányuk (Debrecen), 1972-ben Imre fiuk született (Szeged). Márta teológiát végzett, férje Kustár Zoltán, aki 2017. július 7-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora.

Az otthonról hozott talentumokat Makón kamatoztatta, kétszer renoválta a templomot (1967-ben, 1995–96-ban). Erdei Ferenc egyházkerületi főgondnok erkölcsi és anyagi segítségével új lelkészlakás és gyülekezeti terem épült. A meglévő parókia átalakítása, korszerűsítése mint saját tudása, fizikai munkája eredménye valósult meg. Évtizedekig vezette a gyülekezeti énekkart is.

Makó város vezetésével is igyekezett tisztelettel és megbecsüléssel együtt munkálkodni. Ebben az együtt munkálkodásban példaértékű volt dr. Forgó István elnök, ő alakított ki rendszeres találkozásokat az egyházak vezetőivel, kölcsönös részvételeket a városi és az egyházi ünnepségeken.

Kéki Imre egész lelkészi szolgálata alatt mindig az Isten ügyét, a gyülekezet javát tartotta szem előtt, és ezen munkálkodott fáradhatatlanul.

Nyugdíjba vonulása után a Hajdúböszörmény Kálvin téri gyülekezet életébe kapcsolódott be, majd 2014-től, amikor Józsára költöztek, a józsai gyülekezet fogadta be a Kéki házaspárt. Meglévő betegségei ellenére halála váratlan és hirtelen volt. 2017. október 10-én reggel békésen távozott el e földi világból.

Egyházi vagy köztemető?

Diós Sándor presbiter – akinek házát 1970-ben az ópusztaszeri Nemzeti és Történeti Emlékparkban felépítettük – az alábbi segélykérő levéllel kereste meg Erdei Ferencet:

A városi Tanács Végrehajtó Bizottsága április 24-én hozott határozatot, hogy városrendezési okokra hivatkozva Makó temetőinek területét csökkenteni kell. Erdei – a veszély elhárítására – telefonon megkereste Földházi Imre vb. elnököt, aki annak ellenére, hogy elemiben osztálytársak voltak, nem volt hajlandó erről vele tárgyalni.

Az első temetőmentési kísérlet ugyan nem sikerült, de jóvátehetetlen döntés sem született. Amikor aztán Forgó lett a tanácselnök, Erdeivel együtt a mozgalmat szervező Kéki mögé álltak. Sőt az ó-temető, meg a többi makói sírkert ügyének rendezése mellett, még a leromlott állagú református templom építéséhez is szerzett támogatást. Kéki Imre a hívők körében folytatott gyűjtést, s egy ügyes megoldással (a temető egy részterületének házhellyé alakításával) megnőtt az egyházközség pénzügyi mozgástere is. Így megbukott a külterületre tervezett új köztemető terve. Az ó-temetőben általános rendezést hajtottak végre, s Kéki Imre vezényletével – a presbitérium támogatásával – belefogtak a ravatalozó építésébe.

Az ötletet Erdei Ferenc vetette fel, sőt, a szükséges tervezési munkák szervezését és költségeinek fedezetét is magára vállalta. Elhozta Makóra Gáborjáni Szabó Péter műegyetemi tanárt és saját fiát, Andrást is, aki a professzornak végzős tanítványa volt, és rendszeresen elkísérte mesterét Makóra, sőt, az épület makettjét is elkészítette. Diós Sándor presbiter rábeszélte Kéki Imrét, hogy ne a csőszház helyére építsék a ravatalozót, mert ott nagyobb tömeg számára nincs elegendő hely. A presbitereknek nem tetszett a ravatalozó első terve. Diós Sándor szerint, ha olyat építünk, amit a makói nép nem lát jónak, elzavarnak bennünket. Aztán jöttek az újabb tervek. Erdei egyetértett két ravatalozó helyiség kialakításával, hogy megmaradhasson a Makón szokásos virrasztási gyakorlat. 1968 első napjaiban elkészült a ravatalozó műszaki terve. Erdei Ferenc 1971 elején súlyosan megbetegedett, 1971. május 9-én elhunyt. Részére a temetés helyszíne adott volt, hiszen az Erdei család minden őse a református temetőnek a szülőházához közel eső részében nyugodott. A felravatalozás helye, az új ravatalozó hátra lévő munkákra – betonozás, vakolás, meszelés, út és járdaépítés – több hétre lett volna szükség, de csupán három nap állt rendelkezésre, fedezet pedig már szinte semmi. Az egyház ötvenezer forintot pótolt, a város az útburkolatot oldotta meg.

A makói híveket nagyon foglalkoztatta a templom felújítása, ezért Kéki Imre az Országos Műemléki Felügyelőséghez pályázatot nyújtott be, amit Erdei a háttérből megtámogatott. Az elnyert összeg és a hívek hozzájárulása alapján Kéki tiszteletes már 1968 decemberében meg is kötötte az építési szerződést, s a kivitelezés 1969. július 15-re be is fejeződött. A harmadik – még Kéki idejében végzett, és a templombelsőt érintő – felújításra 1995–97-ben került sor, a templom külső festésével együtt. Ettől kezdve nevezik fehér templomnak.

Szirbik Miklós szellemének ápolása

Kéki Imrének Szirbik Miklós volt a példaképe, akiről 1996-ban megjelent tanulmányában, a Szirbik Miklós Társaság első füzetében írta: „Makóra kerülése valóban megoldotta a papviszályt. Nemcsak a reformátusságon belül állt helyre a békesség, hanem az a felekezeti (ökumenikus!) egyesség is, amiről így írt: „emberbaráti örömmel említem itt meg azt a szép egyességet, barátságot, mely Makón a különböző vallásbeli felekezetek között uralkodik. Nem tudnak itt semmit arról az idegenségről, melyet sok helyeken a felekezetek között tapasztalhatni; a barátválasztásban, s társalkodásban nem kérdik azt, hogy tiszteli valaki az Istent? Egyik a másiknak vallásos szokását nem gúnyolja, Templomát nem utálja; temetési és más ünnepélyes alkalmatosságokkal a reformátusok a katholikusoknak és oroszoknak, ezek viszont amazoknak templomába tódulnak. – A lelkeknek Attya, és a szíve mozdulásainak Igazgatója vigye ezt az egyességet elébb, és indítson másokat is e példának követésére”. Aki így ír, nem csupán az elődök buzgóságát dicséri, nem azt sorolja, amit örökölt, hanem az ősök érdemének elismerése mellett a maga szemlélete és tevékenysége gyümölcséről ad számot és jövőbeni feladatát fogalmazza meg. Bizton állíthatjuk, hogy Makón a felekezetek közötti békesség létrejöttében és megmaradásában jelentős szerepe volt Szirbik Miklósnak. Korábban ez a békesség nemcsak egyházi sajátosság volt, hanem ez jellemezte a város egészének életét. Az egyházáért és a városáért való tevékenykedés nem volt még egymástól elválasztható. Nem véletlen, hogy Szirbik Miklós természetszerűen kapcsolja össze mondandóját az egyházról és a városról.

Emléktáblák avatása

Kéki Imre Makó két legismertebb lelkészének állított fel emléktáblát: 1993-ban Szikszai Györgynek, 1996-ban Szirbik Miklósnak. Mindketten alkotó egyéniségek voltak. Szikszai György építette a puritánságában is monumentális makói templomot, néhány évtized múltán a templom bővítését pedig Szirbik Miklós végezte el. Szikszai György makói magányában írta halhatatlan művét, a száz kiadást megért Keresztyéni Tanítások és Imádságok című könyvét, Szirbik Miklós pedig megalkotta Makóról szóló történeti munkáját, amely helységünkről máig a legjobb városleírás.

Kéki Imre nagy tudású lelkész volt, hívei tisztelték, a város vezetői megbecsülték, nagy tisztelettel adózik emlékének.

Tóth Ferenc


Képek
Tóth Ferenc

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.